وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی با افزایش قیمت خودرو موافق است که در کیفیت هم تغییراتی انجام شود، افزود: افزایش قیمت خودرو در غیر اینصورت هیچ توجیهی ندارد. با توجه به شرایط جامعه و درآمد مردم افزایش قیمت توجیه ندارد.

منصوری افزود: بورس یک راه میانبر برای افزایش قیمت است که با روش جدیدی می‌‌خواهند، این کار  را انجام دهند.