بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 30 آذر 1397 ساعت 23:36 http://www.bloghnews.com/interview/370956/آمریکا-فروش-دارو-تحریم-می-کند-اما-بذر-تراریخته-ایران-می-دهد -------------------------------------------------- عضو انجمن ارگانیک: عنوان : آمریکا فروش دارو را تحریم می‌کند اما بذر تراریخته به ایران می‌دهد! -------------------------------------------------- عضو هیئت ‌رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت: ایالات متحده آمریکا که با ایران بسیار خصومت دارد و یک تایر هواپیما یا دارو به کشورمان نمی‌فروشد چطور سویا و بذر تراریخته به ایران می‌فروشد. متن : به گزارش بلاغ، آزادعمرانی اظهار کرد: به خاطر بی توجهی هایی که در کشت پنبه صورت گرفته، تولیداین محصول از حدود 200 هزار تن سال های قبلبه 50 هزار تن رسیده است. دلیلبی توجهی به کشت این محصول،عدم قرار گیری در اولویت های تولید است وگرنه مشکلی در کشت پنبه نداریم که بخواهیم نوع تراریخته آن را وارد کنیم. ضمن اینکه نساجی مازندران، زمانی نیاز پوشاکیکشوررا به بهترین نحو تولید می کرد اماتجهیزات این کارخانه بعدهابه عنوان آهن پاره فروخته شد. وی افزود: در صورتی که هدف، استفاده از بذرهای باکیفیت تر است، چه دلیلی دارد که به سمت بذر تراریخته برویم؟ پنبه تراریخته در سال 93 توسط وزیر جهادکشاورزی به عنوان تولید ملی معرفی شد، اما اکنون،آن چیزی که برای اخذ مجوزها ارائه شده، پنبه مربوط به مونسانتو ایالات متحده آمریکا است. عضو هیئت رئیسه انجمنارگانیکایران با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکابا ایران بسیار خصومت دارد، ادامه داد: آمریکا که یک تایر هواپیما یا دارو به کشورماننمی فروشد، چطور سویا و بذر تراریخته به ایران می فروشد؟ عمرانی تصریح کرد: البته تا زمانی که انواع غیر تراریخته این محصول وجود دارد،دلیلی ندارد که به سمت تولید پنبه تراریخته برویم. علاوه بر مسائل امنیتی یاد شده، از نظرزیست محیطی، با توجه به اینکه پنبه ممکن است فرار ژن داشته و با پنبه های بومی ما آمیزش داشته باشد، بسیار زیاد است. وی ادامه داد: پنبه تراریخته ازسال2006با نام های تجاریبولگارد و اینگارد در کشورهای هندوستان،پاکستان و آفریقای جنوبی کشت شده امانتیجه خوبی نداشته است، به طوری که مقاومت آن در سال های نخستین مناسب است اما بعد از سه سال مقاومت آن شکسته می شود و دیگر برای مقابله با آفات مجبور به مصرف سموم کشاورزی بیشتر هستیم. به همین دلیل مجبور شدند پنبه جدیدی به نام بولگارد 2 معرفی کنند. عضو هیئت رئیسه انجمنارگانیکایران گفت: استفاده از این پنبهدر کوتاه مدت ممکن استباعث کاهش مصرف سموم کشاورزی و افزایش عملکرد شود اما در دراز مدت کاملا به ضرربخش کشاورزی خواهد بود و مانند مواد مخدر التیام لحظه ای و موضعی می دهد اما عواقب آن و هزینه های اجتماعی و سیاسی آن زیاد است. این به معنی آن است که واردات و کشتپنبه شروع یکوابستگی زنجیره ای به واردات از کمپانی های صهیونیستیاست.