بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 21 آذر 1398 ساعت 20:17 http://www.bloghnews.com/note/408789/وظيفه-اصلی-قانونی-يك-نماينده-مجلس -------------------------------------------------- عنوان : وظيفه اصلی و قانونی يك نماينده مجلس -------------------------------------------------- اين روزها كمتر كسی به وظيفه اصلی و قانونی يك نماينده فكر می‌كند و گاهی خود كانديداها نيز برای اين كه آرای بيشتری را جذب كنند ترفندهای تبليغاتی خاصی به كار می‌برند كه با وظايف ذاتی نمايندگان فاصله زيادی دارد. متن : به گزارش بلاغ، برخي از نامزدها و طرفداران شان از مشكلات موجود جامعه بهره مي گيرند و حل آن مشكلات را به مردم وعده می دهند تا بتوانند حداكثر آراء را كسب كنند. عده ای از مردم سخنان پر زرق و برق اين كانديداها را باور كرده و نماينده خود را بر اساس تيزرهای تبليغاتیانتخاب می كنند. بسياری از مردم از وظايف نمايندگان مجلس آگاهیندارند و انتظار دارند كه آنها وظايف مديران دستگاه های اجرایی را انجام دهند. هنگامیكه نمايندگان مجلس در محافل عمومیحضور می يابند، تقاضای اشتغال، وام، تامين جهيزيه و پرداخت هزينه درمان توسط مردم از آنان، نشان دهنده ناآگاهی آنها از وظايف نمايندگان مجلس شورای اسلامیاست. برخیاز مردم تمام نارسایی های منطقه را ناشي از عملكرد ضعيف نماينده مي دانند، در حالي كه پرداختن به برخي از كاستي ها در حيطه وظايف نمايندگان مجلس نيست. از اين رو لازم است با توجه به در پيش بودن انتخابات و تبليغات نمايندگان مجلس شورای اسلامي، مردم در خصوص وظايف نمايندگان و اهميت اختيارات آنها اطلاعات بيشتری را كسب كنند. نمايندگیمنصبیاست كه از طريق انتخابات و رأی مردم فعليت می يابد و دارای ويژگیهای زير است: نخست اينكه مقامی ملی است نمايندگان مجلس هر يك منتخب حوزه انتخابيه معينیهستند، اما نمايندگیآنان عام و از سوی همه ملت ايران است؛ چون بر اساس اصل 67 قانون اساسی، نمايندگان به گونه ای سوگند ياد می كنند كه به معنای نمايندگیاز طرف همه مردم كشور است نه حوزه انتخابيه ای خاص. البته اين به معنای نفیارتباط نمايندگان با مردم حوزه انتخابيه خود نيست. دوم اينكه نمايندگی، امری كلی است اينكه نمايندگی ، امری كلی است و نمايندگان هم در حدود اختياراتیكه به گونه فردی به آنها داده شده است و هم در حدود وظايف و اختياراتشان به گونه گروهیتحت عنوان مجلس شورای اسلامیبه وظايف خود عمل مي كنند. سوم اينكه نمايندگیغير قابل عزل است اينكه نمايندگیغيرقابل عزل است، يعنیانتخاب كنندگان (بر خلاف وكالت در حقوق خصوصی)، نمی توانند هر وقت لازم بدانند، نماينده خود را عزل كنند، نماينده می تواند تا پايان دوره نمايندگیخود، بدون اجبار برای پاسخگوی به موكلين به طور مستقل مشغول انجام وظيفه شود. ديگر اينكه مقام نمايندگیدارای دو ويژگیزير است: نخست اينكه قائم به شخص است. يعنیاين مقام به هيچ عنوان قابل واگذاری به ديگری نيست و نماينده منتخب مردم نمی تواند مقام خود را به ديگری واگذار كند. بند اول اصل 85 قانون اساسي به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است. دوم اينكه مقام نمايندگي مشاركتیاست نه شخصیو مستقل. يعنینمايندگان به صورت مشترك در تصميم گيری هایمجلس شركت می كنند و مصوبات با رأیاكثريت به تصويب می رسد و به نام مجلس اعتبار و شايستگیاجرا می يابد. اما وظايف اصلي نمايندگان مجلس چيست؟ نمايندگان مجلس و به طور كلیمجلس شورای اسلامی2 وظيفه اصلیدارند: 1-قانون گذاری: بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسیمجلس شورایاسلامیصلاحيت عام قانون گذاری را دارا می باشد: مجلس شورای اسلامیدر عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسیمی تواند قانون وضع كند. 2-نظارت: مجلس شورای اسلامیعلاوه بر وظيفه قانون گذاری، مسئوليت های نظارتینيز بر عهده دارد. نظارت شامل نظارت مجلس در تشکیل دولت شامل رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، نظارت عام نماینده شامل تذکر شفاهی (در نطق پیش از دستور) یا کتبی (به وزیر و یا رئیس جمهور)، سئوال و نیز استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران، تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، نیز نظارت های مالی مثل تصویب بودجه سالانه و نظارت مستقیم بر دیوان محاسبات کشور و غیره است. به گزارش بلاغ، با خواندن و بررسیاين وظايف است كه می توان فهميد جايگاه مجلس شورای اسلامیدر كشور ايران جايگاه رفيع و بالايیاست و اين نمايندگان مردم هستند كه در برنامه ريزی ها و سياست گذاری های كلان جامعه از قدرت و تواناییبالاییبرخوردار هستند.