بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 15 آذر 1397 ساعت 8:08 http://www.bloghnews.com/gallery/368936/2/آلبوم-تصاویر-سرلشگر-خلبان-شهیداحمد-کشوری -------------------------------------------------- عنوان : آلبوم تصاویر سرلشگر خلبان شهیداحمد کشوری -------------------------------------------------- به مناسبت ۱۵ آذر روز شهادت امیر خلبان شهید احمد کشوری و روز هوانیروز مجموعه تصاویری از دوران زندگی شهید کشوری منتشر شده است. متن : به گزارش بلاغ، به مناسبت ۱۵ آذر روز شهادت امیر خلبان شهید احمد کشوری و روز هوانیروز مجموعه تصاویری کمتر دیده شده از دوران زندگی شهید کشوری منتشر شده است. شهید ک‍شور ي ۱۵ آذر سال ۱۳۵۹، در ح‍‍ال‍‍ي ک‍ه از ي‍ک م‍‍ام‍وري‍ت ب‍س‍ي‍‍ار م‍ش‍ک‍ل، ام‍‍ا پ‍ي‍روز ب‍‍ازمي گ‍ش‍ت، در اي‍لام (م‍ن‍طق‍ه م‍ي‍م‍ک دره ب‍ي‍ن‍‍ا) م‍ورد ح‍م‍ل‍ه م‍زدور ان ب‍‍ع‍ث‍‍ي ق‍ر ار گ‍رف‍ت و در ح‍‍ال‍‍ي ک‍ه ه‍ل‍ي‍ک‍وپ‍ت‍رش در اث‍ر اص‍‍اب‍ت ر اک‍ت ه‍‍ا ي دو ف‍رون‍د م‍ي‍گ ع‍ر اق‍‍ي ب‍ه ش‍دت م‍‍ي س‍وخ‍ت ، آن ر ا ت‍‍ا م‍و اض‍‍ع خ‍ود ي ه‍د اي‍ت ک‍رد و آن گ‍‍اه در خ‍‍اک وطن س‍ق‍وط ک‍رد و ب‍ه آرزو ي دي‍ري‍ن‍ه اش رس‍ي‍د و ش‍رب‍ت ش‍‍ه‍‍ادت ر ا م‍رد ان‍ه س‍رک‍ش‍ي‍د.