بلاغ نیوز | پایگاه جامع اطلاع رسانی 30 ارديبهشت 1399 ساعت 14:35 http://www.bloghnews.com/news/423761/جزئیاتی-یک-جشنواره-مجازی-تئاتر-عروسکی -------------------------------------------------- عنوان : جزئیاتی از یک جشنواره مجازی تئاتر عروسکی -------------------------------------------------- یک جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به صورت مجازی برگزار می‌شود. متن : به گزارش بلاغ، روابط عمومی این رویداد با اشاره به همه گیریبیماریکرونا که در جهانشرایطخاصیایجادکرده وموجبتغییراتفراوان درنگرشوباورهایمردمدنیایمعاصر شده ودغدغه هایفکریجدیدیرابرایآنها به وجودآوردهاست به طوری کهسبکزندگیواندیشهبسیاریاز مردم جهان به دو بخشپیشوپسازکروناتقسیمخواهدشد گفته شده است:قرنطینهوویروسکویید۱۹دردنیایهنرنیزتأثیربسیاریداشته و نهادهای هنری هم به شکل های مختلف واکنش هایی داشته اند.بسیاریازدانشکده ها،دانشگاه هاو مؤسساتعلمیدردنیاتعطیلشدندوفعالیت هایآموزشیواداریخود را به صورت مجازی دنبالمی کنند. ایراننیزاز جملهکشورهاییاستکهطیدو ماهاخیردانشگاه هاو مدارس خود راتعطیلو ازطریقآموزشمجازیفعالیت هایعلمیخود رادنبالمی کند. اماهمه گیریمشکلاتکرونافقط مختصدانشگاه هایایراننیستو دراینبینبسیاریازدانشگاه هایدنیاترم هایبهار وحتیتابستان۲۰۲۰ راکاملاًبه صورتمجازیبرگزارکردهو ازپذیرشحضوریدانشجویانخودداریکرده اند. بههمینخاطرمی خواهیمبابرگزارینخستینجشنوارهبین المللیمجازینمایشعروسکیدانشجوییفضاییخلاقانهبرایخودمانبسازیمتاپسازکرونا،باذهنیباز و خلاق بهکلاس هایمانبرگردیم. نخستین جشنواره بین المللی مجازی تئاتر عروسکی دانشجویان با همکاری و حمایت انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر، خانه عروسک، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و موسسه فرهنگی هنری تماشاگان و به دبیری مهشید موسوی برگزار خواهد شد. فراخوان این جشنواره با عنوانThe First International Online Student Puppet Festival به شرح ذیل است: تصورکلیجشنواره: آثارکوتاهنمایشعروسکیباهرشیوه،با مدت زمانحداکثر۷دقیقهومحوریتتجربههاینووزندگیدر دورانقرنطینهوکرونابهدبیرخانهجشنوارهدرتاریخاعلام شده ارسال ودر دو بخشداخلیوبینالمللداوریشدهواسامیبرگزیدگاناعلامخواهدشد. محورها واولویت ها: جشنواره "مجازی نمایش عروسکی دانشجویی"فرصتی تازه در جهت شروع و پرورش تجربه تفکر خلاقانه ورشد دادنبه نمایش عروسکی دانشجویی در بستری نو به نام فضای مجازی و ارتباط تماشاگر و نمایش از راه دور در محورها واولویت هایزیر برگزارمی شود: ۱:موضوعآزاد ۲:برداشتآزادازنمایشنامه هایایرانیوجهانی؛کلاسیکو مدرن،مانندمتونیونانباستانو آثارشکسپیروتطبیقباشرایطکنونیوآفرینشینووخلاقانه ۳:تجربه هایرئالیستیدورانقرنطینه ۴:بازتولیدروابطاجتماعیدورانپسازکرونا جوایز: سه اثربرگزیده ازبینتمامیآثارارسالیبهدبیرخانهجشنوارهسه اثر بدوناولویتازدیدگاهداورانانتخاب وجایزهنقدیو لوحتقدیربه آنها اهداخواهدشد. دو اثرتقدیر دو اثر بدوناولویتازدیدگاهداورانانتخاب و لوحتقدیربه آنها اهداخواهدشد. یکاثر ازدیدمخاطبین آثارنهاییبخشداوریدر صفحهاینستاگرامجشنوارهبهاشتراکگذاشتهخواهدشد وبیشتریناستقبالمخاطبینملاکارزیابیاینبخشخواهدبود و ازبرگزیدهاینبخشنیزتقدیربه عملخواهدآمد. ضوابط و مقررات: ازآنجاکهآثار ارسال شده،ضمنداوریدررسانه هایمختلف وشبکههایمجازیمنتشر و موردداوریمردمیقرارخواهندگرفت،رعایتقوانینعمومی، عرفیوشرعینظامجمهوریاسلامیایراندرهنگامضبط ومحتوایاثرالزامیاستو درغیراینصورتمسئولیتیبر عهدهجشنوارهنیست. تمامیآثاربایدتوسطدوربینتلفنهمراهبه صورتافقیضبطشوند. متقاضیانشرکتکنندهجشنوارهوسازندگانآثاربایددانشجوتئاتردریکیازدانشگاه هایتئاترکشور(سراسری،آزاد،علمیوکاربردی)یادانشگاههایخارج ازکشورباشندیااز زمان فارغ التحصیلیآنهابیشازدو سالنگذشتهباشد. تکمیلفرم ثبت نامجشنوارهکهدرانتهایفراخوانقرار دارد، ارائه مدرک معتبر (کارت دانشجویی، معرفی نامه، مدرک تحصیلی و ...) که نشان دهنده دانشجو بودن شرکت کننده است و یک قطعه عکس هنگام اثر الزامی است. مدت زمان اثر(حداکثر۷دقیقه)است واینزماندرتمامیبخش ها موردتاکیداست. ارسال اثر بهاینجشنوارهبه منزلهپذیرشانتشار توسطدبیرخانهجشنوارهاست وایندبیرخانهمجاز به رد،پذیرشویاانتشار آن دررسانههایجمعیخواهدبود. هرهنرمندتنهامی تواند برایهر بخشیکاثراجراییخود را بهدبیرخانهارسالکند. تقویمجشنواره: ۲۷اردیبهشت،شروع ارسال آثار_ ۱۹خرداداتمامدریافتآثار توسطدبیرخانه _۲۰ تیر اعلامآثاربرگزیده. تماس: پیامرسانواتساپ۰۹۳۶۹۳۶۴۳۴۱ _صفحهاینستاگرامIOSPF_آی دیتلگرامIOSPF _کانالتلگرامhttps://t.me/TFIOSPE _آدرسایمیلجشنوارهtfiospe@gmail.com _تلفن ثابت جهت تماس: ۶۶۱۷۶۴۵۱- ۰۲۱