تخلفات دولت در پرداخت یارانه نقدی اعلام شد +جدول

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۷
Share/Save/Bookmark
 
بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس، دولـت در بودجه ۹۴ اجـازه اسـتفاده از ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن یارانــه هــا را داشــته اســت کــه در عمــل مبلــغ ۳۸۵۳ میلیــارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.
به گزارش بلاغ، در گزارش تفریغ بودجه 94 آمده است: مطابق بند(ح) تبصره(20) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت دستورالعمل نحوه تعیین و شناسایی خانوادرهای مشمول را تهیه و معیارهایی را تعیین نموده است.

بر اساس دستورالعمل مذکور طی ماه های سال 94 یارانه تعداد 3 میلیون و 235 هزار و 456 نفر قطع شد. صرفه جویی حاصل از این اقدام دولت حدود نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده است.

میزان منابع اختصاص یافته جهت مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها به تفکیک بخش های مختلف بوده است. منابع تحقق یافته حدود چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان یعنی معادل 80 درصد مبلغ پیش بینی شده است که شامل مبلغ سی و سه هزار و چهارصد و دو میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ ده هزار و یکصد پنجاه و سه میلیارد  تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.

به عبارتی 77  درصد از منابع پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تحقق یافته و ما بقی منابع پیش بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است. سهم یارانه نقدی و غیر نقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل 107 درصد مبلغ پیش بینی طبق قانون بوده است.

محاسبات نشان میدهد که 97 درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافتـه و صرفاً 3 درصد منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

شایان ذکر است؛ در راستای اجرای این تبصره، طی سال 1394 ،بابت تأمین بخشـی از یارانـه سود تسهیلات تأمین مسکن حمـایتی زوجهـای جـوان، اقشـار آسـیب پـذیر، روسـتاییان و عشـایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسـکن مهـر و کمـک بـه برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها، پرداختی صورت نگرفته است.

مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره 20 ماده واحـده، دولـت اجـازه اسـتفاده از شـش هـزار و سیصد میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـدکردن یارانــه هــا را داشــته اســت کــه در عمــل مبلــغ ســه هــزار و هشتصــد و پنجــاه و ســه میلیــارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.

تخلفات دولت در پرداخت یارانه نقدی اعلام شد +جدول
کد مطلب: 264623